Regulamin

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. „Regulamin” – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
2. „Polityce Prywatności” – rozumie się przez to politykę prywatności Sprzedawcy, dostępną w Sklepie Internetowym, w zakładce Polityka Prywatności;
3. „Sklepie Internetowym” – rozumie się przez to sklep internetowy, zlokalizowany pod adresem www.arek-healthcoach.com, wraz z podstronami;
4. „Sprzedawcy” – rozumie się przez to All For Body Prądnik SP. zo.o z siedzibą w Krakowie przy ul Kapelanka 12, posiadającą nadane numery NIP: 6762502329 akta rejestrowe Sprzedawcy znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS;
5. „Biurze Obsługi Klienta” lub „BOK”– rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Sprzedawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z BOK możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@arek-healthcoach.com oraz pod numerem telefonu: , w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. „Użytkowniku” – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
7. „Kliencie” – rozumie się przez to Użytkownika, który składa zamówienie Produktu;
8. „Konsumencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. „Usłudze” – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Sprzedawcę usług;
10. “Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. “Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
12. “Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
13. “Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
14. “Zamówienie” – czynność zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, w oparciu o warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.
15. „Produkcie” – rozumie się przez to jeden z prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów;
16. „Karcie Produktu” – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, zawierającą informacje o Produkcie;
17. „Koszyku” – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego, przeznaczoną do złożenia zamówienia Produktu;
18. „Newsletterze” – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Użytkownik może zamówić i otrzymywać periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem SMS na podany numer telefonu.
19. “Formularz zamówienia” – formularz sklepu, który uprawnia Klienta do złożenia Zamówienia a jednocześnie do realizacji Umowy Sprzedaży.
20. “Umowa zawarta na odległość” – umowa zawarta między Klientem a Sklepem bez jednoczesnej konieczności obecności fizycznej obydwu jednostek.
21. “Dowód zapłaty” – faktura lub paragon wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
22. “Płatność” – w zależności od wybranej przez Klienta formy zapłaty, należy uiścić opłatę na konto Sprzedawcy za pośrednictwem wskazanych w niniejszym regulaminie sposobów płatności.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy jest dostępny w domenie www.arek-healthcoach.com i na odpowiednich podstronach witryny po dokonaniu rejestracji konta Użytkownika. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i zakres świadczonych przez Sprzedawcę Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki składania zamówień, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, oraz zasady ochrony danych osobowych.
3. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
4. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Sklepie Internetowym, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz do złożenia zamówienia Produktu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
1. Nakazuje się:
1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
2. Korzystanie ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
2. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

 

§ 3. Wymagania techniczne

Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
3. przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie
2. Użytkownik rejestrujący konto w Sklepie Internetowym lub składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
3. Użytkownik zamawiający Newsletter powinien dodatkowo posiadać:
1. w przypadku Newslettera otrzymywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej,
2. w przypadku Newslettera otrzymywanego poprzez wiadomości SMS – numer telefonu.
4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

§ 4. Zawartość Sklepu Internetowego

1. Produkty przedstawione w Sklepie Internetowym, o ile nie zastrzeżono wyraźnie w Karcie Produktu inaczej, są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Ceny określone w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), cło i inne składniki.
3. Wygląd, właściwości i cena Produktu określone są w Karcie Produktu.
4. Cena Produktu, jeżeli w Karcie Produktu nie zastrzeżono inaczej, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Klient. Koszyk powiadamia Klienta o całkowitym koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego przez niego zamówienia.

 

§ 5. Rejestracja konta i logowanie w Sklepie Internetowym

1. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji konta.
2. W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. W trakcie rejestracji, jak również po niej, Użytkownik może zapisać na swoim koncie odrębne dane dla potrzeb dostawy.
3. W czasie rejestracji Użytkownik może dodatkowo zamówić określony rodzaj Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego.
4. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
5. Dane, podawane w czasie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza zamówienia w przyszłości, jak również dostęp do historii zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
6. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania ustalony login i hasło.
7. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione, a także jego regularna zmiana.
8. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może zmienić zapisane na koncie dane.
9. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie usunięcia konta należy skierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.

 

§ 6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

1. Zamówienia są przyjmowane i realizowane przez Biuro Obsługi Klienta.
2. Użytkownik może zamówić Produkt po zalogowaniu się do swojego konta lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika. Zamówienie można złożyć również telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się od określenia ilości zamawianego Produktu i kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się w Karcie Produktu. Klient może następnie dodać do Koszyka inny Produkt, zmienić ilość Produktu, bądź go usunąć. Koszyk zawiadamia Klienta o zawartości oraz całkowitej wartości zamówienia, wraz z kosztem przesyłki. Po dodaniu Produktu należy przejść do Koszyka i finalizować zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
-imie i nazwisko
-adres e-mail
-numer telefonu
1. akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez kliknięcie okna z zapisem „Akceptuję regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
2. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
1. Dane podawane w trakcie składania zamówienia Produktu przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi dokonania płatności oraz doręczenia zamówienia, jak również w celu wystawienia przez Sprzedawcę rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu, późniejsze jej wykonanie oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia jako wymagane jest niezbędne dla złożenia zamówienia i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zamówienia). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
2. W trakcie składania zamówienia Klient może dodatkowo zarejestrować konto w Sklepie Internetowym lub zamówić określony rodzaj Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia.
3. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem następuje z chwilą kiedy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu powiadomienia o zmianie statusu złożonego zamówienia.
5. W ramach wykonania umowy Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę, jednak nie jest to wymagane.

§ 7. Rezygnacja z zamówienia, zmiana i poprawienie błędnych danych w zamówieniu

1. Rezygnacji z zamówienia, zmian oraz poprawiania błędnych danych w zamówieniu Klient może dokonać do chwili wysłania Produktu objętego zamówieniem.
2. W celu rezygnacji z zamówienia, zmiany lub poprawienia błędnych danych w zamówieniu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§ 8. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumie się wydanie Produktu objętego zamówieniem podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie. W przypadku produktów cyfrowych, wysyłka jest 7 dni w tygodniu.
2. Czas realizacji zamówienia, o ile nie zastrzeżono w Karcie Produktu inaczej, wynosi do 7 dni roboczych i biegnie od chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem, a w przypadku wyboru przez Klienta jednej z form płatności z góry – od chwili opłacenia zamówienia.
3. Jeśli czas realizacji zamówienia dla poszczególnych Produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Aby otrzymać szybciej Produkt, o krótszym czasie realizacji, należy złożyć odrębne zamówienie tego Produktu.
4. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta, podając przewidywany termin realizacji, wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia.
5. Zamówienia doręczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 5 dni roboczych od chwili wydania Produktu objętego zamówieniem podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie.
6. W przypadku opóźnienia w doręczeniu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedawca ustali przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Klienta o przewidywanym terminie doręczenia.
7. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w jego doręczeniu, Klient może odstąpić od umowy.
8. Do zakupionego Produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja), instrukcja obsługi, a także paragon lub – na wyraźne życzenie Klienta – faktura VAT.

§ 9. Metody płatności

Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
1. przelew bankowy – zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy:
Dane do przelewu: Numer konta: 23109025900000000135231260 Nazwa banku: Santander
2. szybkie płatności internetowe przelewy24 – zamówienie realizowane jest po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania, podmiotem świadczącym

§ 10. Sposoby dostawy

1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi transportowe, a w przypadku produktów cyfrowych drogą mailową, dostarczane są dane do konta na którym znajduje się dostęp do produktu.
2. Klient może sprawdzić w obecności osoby doręczającej przesyłkę jej zawartości pod kątem uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenie może zażądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego lub odmówić przyjęcia przesyłki.

§ 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy Konsumenta)

Warunki ogólne:
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
6. W przypadku konieczności uzyskania przez Klienta faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w po zaksięgowaniu się zwrotu na koncie Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail lub korespondencyjny wskazany przy składaniu zamówienia przez Klienta.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
Produkty cyfrowe:
1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem czasu odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) zawartej w drodze aukcji publicznej;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Produkty fizyczne:
1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu osobiście można jednak tylko dokonać po uprzednim ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
7. Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta, w szczególności celem przyjęcia zwrotu Produktu, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i dokonania zwrotu płatności na rzecz Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
Jeśli Klient nie odbierze paczki pobraniowej, zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania jej do sklepu.

 

§ 12. Reklamacja z tytułu świadczonej Usługi

1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
3. Sprzedawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

§ 13. Reklamacja z tytułu wad rzeczy sprzedanej

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
3. Jeżeli Klientem jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
5. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
15. W terminach określonych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
16. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
17. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
19. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
20. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
21. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

§ 14. Gwarancja

1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, część z prezentowanych w Sklepie Internetowym Produktów objęta jest gwarancją. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją, Klient otrzymuje wraz z Produktem kartę gwarancyjną.
2. Klient może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
3. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, żądania należy kierować w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
4. W zgłoszeniu gwarancyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot zgłoszenia gwarancyjnego.
5. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia gwarancyjnego jako wymagane jest niezbędne dla jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zgłoszenia gwarancyjnego). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.

§ 15. Newsletter

1. Użytkownik może zamówić Newsletter Sklepu Internetowego, który otrzymywać będzie periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem SMS na podany numer telefonu. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
2. W celu zapisania się do Newslettera otrzymywanego na adres poczty elektronicznej należy na stronie głównej Sklepu Internetowego, w zakładce „Zapisz się na Newsletter” podać wskazane w tym formularzu dane oraz kliknąć przycisk „Zapisz się”.
3. Do Newslettera otrzymywanego na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem SMS można zapisać się w trakcie rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub podczas składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza, bądź po zalogowaniu do konta zarejestrowanego Użytkownika.
4. Dane przetwarzane są w dostarczania Użytkownikowi Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia newslettera jako wymagane jest niezbędne dla zamówienia usługi i zawarcia umowy o jej świadczenie (bez podania tych danych nie będzie możliwe zamówienie newslettera). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
5. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie należy skierować w formie pisemnej do Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta może samodzielnie zrezygnować z Usługi po zalogowaniu się do swojego konta.

§ 16. Profile Sprzedawcy w serwisach społecznościowych

1. Sprzedawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Youtube oraz Instagram przeznaczone do publikowania informacji o Sprzedawcy, oferowanym przez niego Produkcie lub Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Sprzedawcę profilach dostępna jest na stronie głównej Sklepu Internetowego.
2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Sprzedawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
3. Odbiorca lub obserwator profilu Sprzedawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Sprzedawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w regulaminie tego serwisu.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest All For Body Prądnik SP. zo.o z siedzibą w Krakowie przy ul Kapelanka 12, posiadającą nadane numery NIP: 6762502329, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Skontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@arek-healthcoach.com,lub pisemnie na adres Administratora..
2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy sklepu internetowego, dom składowy przygotowujący zamówienie do realizacji, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, operator ankiety posprzedażowej, którą Klient zdecyduje się wypełnić, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

§ 18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dotyczy Konsumenta)

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25, z późn zm.).
3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 19. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
1. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
2. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
3. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
4. zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
5. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
6. zmiana warunków technicznych korzystania ze Sklepu Internetowego lub świadczonych Usług.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Sklepie Internetowym. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Sprzedawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulaminu.
6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian), w szczególności usunąć konto w Sklepie Internetowym lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym).
10. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówienia Produktu złożonego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie zamówienie realizowane będzie na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie złożenia zamówienia.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

§ 20 Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa
do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient
w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
3. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
4. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
5. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
6. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera
się w opłacie dokonywanej przez Klienta.
7. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
8. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
9. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
10. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
11. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,
w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
12. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać
się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
14. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
15. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this